Suomen Terveysjärjestö STJ ry

Blogi

Haastattelu; SuomiPORIna - Rokotteet ja rokotetutkimukset Nina Bjelogrlic-Laakso

http://www.youtube.com/watch?v=B5g1lL5LiUM


Julkaistu Terveysjärjestön sivuilla 26.9.2013

 

Terveille lapsille ja nuorille ei tule tarjota papilloomavirus- eli HPV-rokotteita (Gardasil®, Cervarix®) ilman että heitä ja heidän huoltajiaan informoidaan maailmalla uutisoiduista tapauksista, joissa rokotetuille on kehittynyt kroonisia sairauksia ja joista osa on kuollut rokotuksen saatuaan vakaviin verenkiertohäiriöihin.

HPV-rokotteilla on vakavia haittoja (1-6), jotka eivät ole THL:n tiedossa.

Rokotetuilla henkilöillä on eri puolilla maailmaa uutisoitu (1-6) ilmaantuneen mm. seuraavia haittoja: Kouristuskohtauksia, kuulon menetystä, verenvuotoja ja –tukoksia, Guillan Barren oireyhtymää, MS-taudin kaltaista oireyhtymää (ADEM), pään hakkaamista, halvauksia, kroonista väsymysoireyhtymää, kroonista yleistynytttä kipua, värisokeutta ja puheen vaikeutta. Osa rokotetuista on joutunut pyörätuoliin tai muuten vammautunut pysyvästi.

 

Edellä mainituista rokotehaitoista ja niiden yleisyydestä on uutisoitu maailman tiedotusvälineissä seuraavasti:

  • Huhtikuussa 2010 Intiassa HPV-rokotetutkimus oli keskeytetty ilmi tulleiden  kuolemaan johtaneiden tapausten ja tutkimuksessa havaittujen epäeettisten toimintatapojen vuoksi (1).

  • Helmikuussa 2011 yksi Yhdysvaltain pääuutiskanavista, CBS News kertoi lähetyksessään HPV-rokotteen (Gardasil’n) vakavista haitoista sekä videoimalla että haastattelemalla  rokotteen jälkeen sairastuneita nuoria naisia ja tuomalla esiin FDA:n  virallisia tilastoja (2). Tämän dokumentin mukaan 8 miljoonaa tyttöä on saanut Yhdysvalloissa vähintään yhden Gardasil rokotteen ja  FDA:lle on tehty yhteensä 8,864 haittavaikutusilmoitusta.

  • Kesäkuussa 2013 Japanin viranomaiset ilmoittivat etteivät he suosittele enää HPV-rokotusten jatkamista esille tulleiden vakavien haittojen vuoksi (3,4).

The Japan Times news –lehdessä kerrotaan haittavaikutusten yleisyydestä mm. seuraavaa:

There were 245.1 reports of side effects per million vaccinations for Cervarix, and 155.7 reports per million for Gardasil — more than two other, separate vaccines that affect both sexes and were added to the regular list at around the same time.
 
Reports of side effects from the other two medicines came to 89.1 per million for a set of pneumococcus vaccines and 67.4 per million for Japanese encephalitis vaccines.

Siis kahdella – kolmella jokaista 10 000 rokotettua kohti on raportoitu haittoja verrattuna siihen, että alle yhdelle jokaista 10 000 pneumokokki- tai Japanin enkefaliittirokotteen saaneella on raportoitu haittavaikutuksia.

  • Myös Israelissa ja Tanskassa HPV-rokotusten keskeyttämistä harkitaan esille tulleiden autoimmuunisairauksien ja muiden vakavien haittojen vuoksi (5, 6).

Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että edellä esitetyt luvut perustuvat ns. passiiviseen seurantamenetelmään, jonka arvellaan paljastavan vain noin 1-10% lääkevalmisteen / rokotteen kaikista haitoista. HPV-rokotteiden haittoja voi olettaa olevan täten todellisuudessa huomattavasti enemmän kuin mitä tiedotusvälineissä on tuotu esille.


Rokotteen riskit on tiedostettava ennen suostumuksen allekirjoittamista.

Rokotettaville ja heidän huoltajilleen on kerrottava hyvissä ajoin ennen rokottamispäätöstä maailmalla uutisoiduista HPV-rokotteiden aiheuttamista vakavista haitoista. Lisäksi kaikilta huoltajilta on saatava kirjallinen suostumus ennen rokotusten toteuttamista.

Monista eri maista kantautuneet tiedot HPV-rokotetuilla ilmaantuneista haitoista eivät tiettävästi ole Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) tiedossa ainkaan 2011 julkaistun selvityksen mukaan, jossa todetaan seuraavaa (7):

Markkinoilla on tällä hetkellä kaksi valmistetta, joiden turvallisuudesta laajassa käytössä on kertynyt riittävästi tietoa suosituksen antamiseksi. Raportoitujen HPV-rokotetutkimusten perusteella ei ole syytä epäillä, että rokotuksiin liittyisi merkittävää erityisiä immunologisia haittavaikutuksia. Tähän mennessä ei voida kuitenkaan täysin sulkea pois erittäin harvinaisten autoimmuunitautien riskiä, vaikka kummallakin valmisteella on rokotettu jo useita miljoonia, toisella valmisteella jopa kymmeniä miljoonia ihmisiä.


Kansallisen rokotusohjelman mukaiset teinityttöjen rokotukset aloitetaan marraskuussa 2013.

Sosiaali- ja terveysministeriö päätti keväällä 2013 ottaa HPV-rokotteen mukaan kansalliseen rokotussohjelmaan kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) tiedotteessa (31.5.2013) ilmoitetaan (8).

Sosiaali- ja terveysministeriö on liittänyt papilloomavirus- eli HPV-rokotteen kansalliseen rokotusohjelmaan. Rokotukset aloitetaan marraskuussa 2013, jolloin rokotetta tarjotaan ensin 9.-luokkalaisille tytöille. Myöhemmin rokotteen saavat maksutta myös 6.–8.-luokkalaiset tytöt. Rokote annetaan kouluterveydenhuollossa.

HPV-rokote suojaa tyttöjä ensisijaisesti kohdunkaulan syövältä ja sen esiasteilta. Rokote on tyttöjen rokotusohjelmassa kaikissa Länsi-Euroopan maissa.

 

Papilloomavirusten aiheuttamasta tautitaakasta THL:n selvityksessä todetaan seuraavaa (7):

Papilloomavirustyyppejä on yli sata, joista 14 on kohdunkaulan syöpää aiheuttavia ns. korkean riskin HPV- tyyppejä. Pääasiassa sukupuoliteitse tarttuva HPV-infektio on hyvin yleinen. Nuorista, noin 20-vuotiaista naisista, noin neljännes kantaa korkean riskin HPV-tyyppiä. Suurin osa HPV-infektioista paranee itsestään parin vuoden kuluessa tartunnasta. Joskus HPV-infektio kuitenkin pitkittyy ja etenee syövän esiasteeksi tai syöväksi. Aika HPV-infektion toteamisesta syövän kehittymiseen on yleensä vähintään seitsemän vuotta, useimmiten pidempi.

Suomessa todetaan vuosittain noin 150 kohdunkaulan syöpätapausta, joista noin kolmannes johtaa kuolemaan. Kohdunkaulan syövän seulonnassa etsitään kehittymässä olevia syövän esiasteita papa-kokeilla ja histologisilla jatkotutkimuksilla. Löydetyt vähintään keskivakavat esiasteet hoidetaan kirurgisesti. Suomessa tehdään seulontamielessä vuosittain hieman alle 500 000 papa-koetta, näistä noin 2/3 tehdään organisoidun seulontaohjelman ulkopuolella. Esiasteita löydetään vuosittain noin 2800, joista vähintään keskivaikeita on noin 2000. Seulonnan avulla arvioidaan estettävän noin 80 % kohdunkaulan syöpätapauksista. Kohdunkaulan syövän ja sen esiasteiden aiheuttamat terveydenhuollon kustannukset ovat tällä hetkellä 9,3 milj. euroa vuodessa

 

Myös osa mm. nielurisan, peniksen, peräaukon ja ulkosynnyttimien syöpätapauksista on HPV- taustaisia. Näitä kohdunkaulan syöpää harvinaisempia syöpiä ei seulota Suomessa. Työryhmä arvioi näiden syöpien tautitaakkaa karkealla tasolla. Syövän lisäksi HPV aiheuttaa Suomessa yli 6000 kondyloomatapausta vuodessa.

Siitä, että suojaako rokote HPV-taustaisten muiden elinten kuin kohdunkaulan syöviltä, ei tiettävästi ole olemassa mitään tutkimusnäyttöä.

HPV-rokotetutkimuksissa ei ole noudatettu hyvää kliinisisten  tutkimusten toimintatapaa.

Se, että maailmalla rokotetuilla uutisoidut vakavat haitat eivät ole viranomaistemme tiedossa, herättää epäilyn siitä ettei rokotehaittoja ole seurattu ja raportoitu viranomaisille asianmukaisella tavalla. Täten vakavat haitat ovat voineet jäädä (ja mitä ilmeisemmin myös jääneet) huomaamatta.

 

HPV-rokotetutkimuksia on vastikään kritisoitu Annals of Medicine –lehdessä julkaistussa artikkelissa, jossa osoitetaan ettei kliinisissä tutkimuksissa ole noudatettu yleisiä tutkitulle lääketieteelliselle näytölle (EBM:lle) asetettuja vaatimuksia ja eettisiä periaatteita (9).

Tomljenovic, L & Shaw C.A. (2013) tuovat kirjoituksessaan (9) esille seuraavia epäkohtia:

Tutkimushenkilöille on kerrottu rokotteen suojaavan kohdunkaulan syövältä, vaikka siiteiole olemassa suoraa tutkimusnäyttöä.

Tutkimushenkilöiden on annettu ymmärtää, että kohdunkaulan syöpä on naisten toiseksi yleisin syöpä, vaikka todellisuudessa näin on ainoastaan kehitysmaissa. Länsimaissa kohdunkaulan syöpä on harvinainen ja kuolleisuus siihen on monta kertaa vähäisempi kuin rokottesta raportoidut vakavat haitat (mukaanlukien kuolintapaukset).

Edellä olevista puutteista johtuen tutkimukseen osallistuneet henkilöt ovat joutuneet allekirjoittamaan suostumuslomakkeen ilman tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa ja täten ymmärrystä siitä, että mitä hyötyjä ja haittoja tutkimusrokotteella voi olla.

Todettakoon vielä, että Intiassa käynnissä ollut rokotetutkimus oli vuonna 2010 vaadittu viranomaisten taholta keskeytettäväksi mm. sen vuoksi, että suurelta osalta tutkimukseen mukaan otetuilta henkilöiltä ei ollut pyydetty lainkaan kirjallista suostumusta osallistumisesta tutkimukseen.


HPV-rokotteiden hyödyt ovat tutkitusti vaatimattomat.

HPV-rokotteiden hyödyistä THL:n selvityksessä mainitaan seuraavaa (2):

Tällä hetkellä on saatavilla kaksi HPV-rokotevalmistetta, jotka suojaavat HPV-infektiolta ja sen seurauksena syövän esiasteilta ja syöviltä. Tutkimusnäyttö rokotteen tehosta syöpää vastaan on toistaiseksi epäsuorasti osoitettu näyttö HPV-infektiota ja syövän esiasteita vastaan. Molemmat rokotteet suojaavat kahta vakavinta syöpää aiheuttavaa HPV-tyyppiä (16, 18) vastaan. Kummankin rokotteen suojateho HPV- tyyppien aiheuttamia vähintään keskivaikeita esiasteita vastaan on lähes 100 %. Toinen rokote suojaa lisäksi kahdelta yleisimmältä kondyloomaa aiheuttavalta HPV-tyypiltä (6, 11). Molemmat rokotteet suojaavat jonkin verran myös muiden HPV-tyyppien infektioilta, toinen hiukan laajemmin.

 

Yhteenveto

Tutkimusten mukaan HPV-rokotteet antavat suojan ainoastaan tiettyjen HPV-virusten aiheuttamia kohdunkaulan syövän esiasteita ja syöpää vastaan. Tulosten perusteella HPV-rokotusten oletetaan estävän Suomessa vuosittainsiis  noin 120 naisen sairastuminen kohdunkaulan syöpään.

Haittavaikutuksia ei ole seurattu systemaattisesti, joten ne eivät ole viranomaisten tiedossa.

Eri puolilla maailmaa on uutisoitu HPV-rokotteiden aiheuttamista pysyvistä vammautumisista ja  kuolemantapauksista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa CBS News’n dokumentissa vuonna 2011 esitettyjen FDA:n tilastojen mukaan rokotehaittoja esiintyy noin 1.1 naisella jokaista 1 000 rokotettua naista kohti. Vastaava luku Japanissa kesällä 2013 uutisoidun tiedon mukaan on 2-3 tapausta jokaista 10 000 rokotettua kohti.

Edellä esitetyt luvut perustuvat passiiviseen seurantamenetelmään, joten HPV-rokotteiden haitat saattavat olla jopa10-100x edellä mainittuja lukuja yleisempiä.

Täten HPV-rokotteiden haitat ovat niiden hyötyjä suuremmat eikä niitä tule täten suositella suomalaisille lapsille ja nuorille osana kansallista rokotusohjelmaa.

Mikäli rokottaminen katsotaan edellä olevasta huolimatta aiheelliseksi tulee terveydenhuollon ammattilaisten ilmoittaa kaikki rokotettujen terveydentilassa tapahtuvat muutokset viipymättä rokotehaittoja valvovalle viranomaisille (THL:lle).

 

Lähteet:

    The Hindu Business Line, August 30, 2013: Cervical cancer vaccine study violated law: House Panel. http://www.thehindubusinessline.com/news/cervical-cancer-vaccine-study-violated-law-house-panel/article5076130.ece
    CBS News  5. Helmikuuta 2011: http://www.youtube.com/watch?v=o4e5XMw0eho.
    The Japan Times News: Cervix vaccine issues trigger health notice. June 15, 2013 (http://www.japantimes.co.jp/news/2013/06/15/national/cervix-vaccine-issues-trigger-health-notice/#.Uioz-mR5xjd).
    Dave Mihalovic: Victims of Cervarix and Gardasil HPV Vacines in Japan Demand Shots be Eradicated. August 26, 2013 (http://preventdisease.com/news/13/082613_Victims-of-Cervarix-Gardasil-HPV-Vaccines-in-  Japan-Demand-Shot-Be-Eradicated.shtml).
    Haaretz Sept, 3, 2013: health risks push ministry to reconsider HPV vaccine for teen girls (http://www.haaretz.com/news/national/.premium-1.545014 ).
    Nyheder, 04. Sep. 2013 To laeger vil saette HPV-vaccine på pause (http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/09/03/094715.htm).
    Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asettaman papilloomavirustautien torjuntatyöryhmän selvitys 30.4.2011 (http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/94d6f45d-22e1-4b53-b615-2eea48d90e1c).
    THL:n tiedote 31.5.2013: HPV-rokote tulee kansalliseen rokotusohjelmaan. http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi /uutinen?id=33575.
    Tomljenovic, L & Shaw C.A. (2013) Human papillomavirus (HPV) vaccine policy and evidence-based medicine: Are they at odds? Annals of Medicine. Vol. 45, No.2 pages 182-193 (http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/07853890.2011.645353).

 


Suomen Terveysjärjestö on tiedottanut asiasta viranomaisia.

Tutkimusprofessori Terhi Kilvelle THL:aan ja professori Erkki Palvalle FIMEAan on sunnuntaina 22.9.2013 lähetetty tarkempia tietoja maailmalla raportoiduista HPV-rokotteiden vakavista haittavaikutuksista sekä niiden johdosta tehdyistä viranomaispäätöksistä. Heille on lähetetty tiedoksi myös kopioita vastikään lääketieteellisissä aikakauslehdissä julkaistuista tutkimuksista, joissa on selvitetty haittojen immunokemiallisia vaikutusmekanismeja. Viranomaiset eivät ole vielä vastanneet tähän yhteydenottoon.

 

Lisäksi järjestömme on 18.9.2013 informoinut sähköpostilla lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulaa sekä lapsiasianeuvottelukunnan kahtakymmentä jäsentä. Ketään heistä ei ole vastannut yhteydenottoomme.

 

Lapsiasiavaltuutetun tehtävät:

Lapsiasiavaltuutettu edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa.
Lapsiasiavaltuutetulle on laissa määritelty seuraavat tehtävät.

 

    Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen seuranta
    Päätöksentekijöihin vaikuttaminen lapsinäkökulmasta
    Yhteydenpito lapsiin ja nuoriin ja heiltä saadun tiedon välittäminen päätöksentekijöille
    Lapsia koskevan tiedon välittäminen lasten parissa työskenteleville, viranomaisille ja muulle väestölle
    Yhteistyön kehittäminen lapsipolitiikan toimijoiden välille
    YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen edistäminen

Testamenttilahjoitus

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät Hoidot Suomessa ja Euroopassa

HYVE CAM 2018 lataa esite

Vita Aktive

vita aktive

Suomen Terveysjärjestö STJ ry, info [at] stjry.fi p. 044  355 8540